سماور ۸ لیتری

سماور ۲۰۱۵ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۱۵ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸…

سماور ۲۰۱۴ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۱۴ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸…

سماور ۲۰۰۳ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۰۳ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸…

سماور ۲۰۰۲ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۰۲ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸…

سماور ۲۰۰۱ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۰۱ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸…

سماور ۲۰۱۵ گازی

سماور ۲۰۱۵ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۱۴ گازی

سماور ۲۰۱۴ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۹۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۰۳ گازی

سماور ۲۰۰۳ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۰۲ گازی

سماور ۲۰۰۲ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸ لیتر اتصال…
فهرست