سماور ۱۰ لیتری

سماور شکمی ۱۰ گازی طرح زغالی

سماور ۱۰ شکمی گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی :…

سماور ۲۰۱۸ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۱۸ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۰…

سماور شکمی ۱۰ گازی

سماور ۱۰ شکمی گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۰ لیتر…

سماور ۲۰۱۸ گازی

سماور ۲۰۱۸ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۰ لیتر اتصال…

سماور شکمی ۱۰ زغالی

سماور شکمی ۱۰ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۰ لیتر…

سماور ۲۰۱۸ زغالی

سماور ۲۰۱۸ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۰ لیتر اتصال…
فهرست