سماور زغالی

سماور ممتاز زغالی

سماور ممتاز زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۷ لیتر اتصال…

سماور نمره ۲۶ زغالی

سماور نمره ۲۶ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۷ لیتر…

سماور شکمی ۱۰ زغالی

سماور شکمی ۱۰ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۰ لیتر…

سماور ۲۰۱۸ زغالی

سماور ۲۰۱۸ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۰ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۱۷ زغالی

سماور ۲۰۱۷ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۶ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۱۶ زغالی

سماور ۲۰۱۶ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۵ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۱۵ زغالی

سماور ۲۰۱۵ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۱۴ زغالی

سماور ۲۰۱۴ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۹۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۰۳ زغالی

سماور ۲۰۰۳ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸ لیتر اتصال…
فهرست