سماور با کیفیت

سماور نمره ۲۶ گازی طرح زغالی

سماور نمره ۲۶ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی :…

سماور ۲۰۱۵ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۱۵ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸…

سماور ۲۰۰۰ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۰۰ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۷…

سماور 2000 گازی

سماور 2000 گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.75 میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : 7 لیتر اتصال…

سماور ممتاز زغالی

سماور ممتاز زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۷ لیتر اتصال…

سماور نمره ۲۶ زغالی

سماور نمره ۲۶ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۷ لیتر…

سماور شکمی ۱۰ زغالی

سماور شکمی ۱۰ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۰ لیتر…

سماور ۲۰۱۸ زغالی

سماور ۲۰۱۸ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۰ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۱۷ زغالی

سماور ۲۰۱۷ زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۶ لیتر اتصال…
فهرست