سماور اکبربرادران

سماور نمره ۲۶ گازی طرح زغالی

سماور نمره ۲۶ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی :…

سماور شکمی ۱۰ گازی طرح زغالی

سماور ۱۰ شکمی گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی :…

سماور ممتاز گازی طرح زغالی

سماور ممتاز گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۶…

سماور ۲۰۱۸ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۱۸ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۰…

سماور ۲۰۱۷ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۱۷ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۶…

سماور ۲۰۱۶ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۱۶ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۵…

سماور ۲۰۱۵ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۱۵ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸…

سماور ۲۰۰۳ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۰۳ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸…

سماور ۲۰۰۲ گازی طرح زغالی

سماور ۲۰۰۲ گازی طرح زغالی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸…
فهرست