گازی

سماور نمره ۲۶ گازی

سماور نمره ۲۶ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۲ لیتر…

سماور شکمی ۱۰ گازی

سماور ۱۰ شکمی گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۰ لیتر…

سماور ممتاز گازی

سماور ممتاز گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۶ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۱۸ گازی

سماور ۲۰۱۸ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۰ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۱۷ گازی

سماور ۲۰۱۷ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۷۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۶ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۱۶ گازی

سماور ۲۰۱۶ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۱۵ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۱۵ گازی

سماور ۲۰۱۵ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۱۴ گازی

سماور ۲۰۱۴ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۹۵ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸ لیتر اتصال…

سماور ۲۰۰۳ گازی

سماور ۲۰۰۳ گازی مشخصات کلی : نوع مواد مصرفی : ورق برنجی ۰.۸ میلی متر نوع شیر : ریخته برنجی با بهترین آب بندی ظرفیت اسمی : ۸ لیتر اتصال…
فهرست